Loading
Loading

Profesjonalne narzędzia i materiały przemysłowe

(48)32 671 11 21
Od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00Mój Koszyk

Loading

O FirmieARROW

OGÓLNE WARUNKI
DOSTAW OTELO

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod domeną www.otelo.pl prowadzony jest przez Spółkę działającą pod firmą Otelo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawierciu pod adresem 42-400 Zawiercie, ul. Górnośląska 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000118738, NIP: 7971820442, REGON: 672878245, adres poczty elektronicznej otelo@otelo.com.pl, numer telefonu (…), zwana w niniejszym dokumencie „Otelo

2. Niniejszy dokument (stanowiący równocześnie regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Otelo a także tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

3. Niniejszy dokument stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Zamawiającym a Otelo.

4. Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa o konsumencie, rozumie się przez to osobę fizyczna dokonująca z Otelo czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Otelo za pomocą Sklepu internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:
a) umożliwieniu wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umów sprzedaży,
b) umożliwieniu rejestracji i prowadzenia Konta zamawiającego,
c) przesyłaniu Zamawiającym informacji o promocjach i Towarach w formie „Newslettera”.

2. Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia zawierana jest z Zamawiającym na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Otelo.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia rejestracji i prowadzenia Konta zamawiającego zawierana jest z Zamawiającym na czas nieoznaczony w momencie dokonania przez niego rejestracji w Sklepie internetowym. Rejestracja oraz aktywacja Konta zamawiającego dokonywana jest zgodnie z zasadami określonymi w §3 niniejszego dokumentu.

5. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi „Newsletter” zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania się przez Zamawiającego do usługi „Newsletter” za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego.

6. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Otelo:
a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
c) dostęp do poczty elektronicznej.

7. Zamawiający ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

3 OTWARCIE KONTA ZAMAWIAJĄCEGO PRZY PIERWSZYM ZAMÓWIENIU

1. Zamawiający może składać zamówienia na produkty Otelo telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem Sklepu internetowego.

2. Pierwsze zamówienie na produkty Otelo po którym następuje aktywacja Konta zamawiającego odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:
a) w przypadku przedsiębiorców: Zamawiający przesyła na adres poczty elektronicznej Otelo skan zamówienia przygotowanego w formie papierowej, zawierającego oznaczenie firmy Zamawiającego, siedzibę oraz adres siedziby (lub miejsca wykonywania działalności), danymi kontaktowymi (numer fax, numer telefonu, adres poczty elektronicznej). Otelo zastrzega sobie prawo do żądania dołączenia do wiadomości przez Zamawiającego wypis z KRS wraz ze skanem zaświadczenia o nadaniu numeru REGON oraz NIP. Aktywacja Konta zamawiającego następuje w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zamówienia przez Otelo.
b) w przypadku osób fizycznych będących konsumentami: Zamawiający składa zamówienie wskazując imię i nazwisko, adres zamieszkania (oraz adres do doręczeń) wraz z danymi kontaktowymi (numer telefonu, adres poczty elektronicznej). Płatność za pierwsze zamówienie dokonywana jest w całości za w formie przedpłaty na rachunek bankowy Otelo lub za pobraniem w momencie dostawy zamówienia przez przewoźnika.

4 PRZEDMIOT UMOWY, ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY

1. Produkty dostępne w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.

2. Produkty zostały w sposób legalny wprowadzone na rynek polski. Informacje dotyczące produktu znajdujące się na stronie Sklepu internetowego, w katalogach, prospektach oraz innych materiałach publikacyjnych stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

3. Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami zawierającymi cła oraz inne składniki oraz wskazanymi zarówno w wartości netto jak i brutto.

4. Otelo zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów dostępnych w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych produktów jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach.

5. W celu złożenia zamówienia Zamawiający dokonuje wyboru produktu dostępnego w ofercie Otelo, określając ilość jaką zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy zamawianego produktu. Dokonując zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego (dodanie produktu do „koszyka” poprzez funkcjonalność dostępną w Sklepie internetowym), Zamawiający wypełnia Formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Otelo.

6. Po otrzymaniu zamówienia Otelo przesyła Zamawiającemu drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Zamawiającego dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

7. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionych produktów, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami i przewidywanym terminem, dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).

8. W przypadku zamówień specjalnych na wyroby niefigurujące w aktualnie obowiązującej ofercie Otelo zawierana jest na piśmie odrębna umowa handlowa.

5 WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Udzielone przez Otelo rabaty ilościowe i wartościowe się nie sumują.

2. Na terenie Polski zamówione produkty, których łączna waga nie przekracza 20 kg, dostarczane są bezpłatnie na miejsce wskazane przez Zamawiającego przy wartości zamówienia netto co najmniej 700,00 zł (siedemset złotych 00/100).

3. Dla zamówień o wartości netto nieprzekraczającej 700,00 zł (siedemset złotych 00/100) doliczane są koszty transportu i opakowania w kwocie netto 20,00 zł (dwadzieścia złotych 00/100). Wyjątek stanowią dostawy ekspresowe dedykowane oraz wysyłki towarów ciężkich o wadze jednostkowej powyżej 20 kg do których mają zastosowanie aktualnie obowiązujący cennik przewoźnika lub indywidulane uzgodnienia.

4. Jeżeli inaczej nie uzgodniono, Otelo udostępnia następujące metody płatności:
a) dla osób fizycznych będących konsumentami: płatność z góry za pomocą przelewu tradycyjnego lub płatności elektronicznych lub płatność za pobraniem przy odbiorze zamówienia,
b) dla przedsiębiorców: płatność z góry za pomocą przelewu tradycyjnego lub płatności elektronicznych, płatność za pobraniem przy odbiorze zamówienia oraz płatność na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem zapłaty (tj. płatność po odbiorze zamówienia).

5. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę wpływu pełnej należności na konto Otelo lub przyjęcie wpłaty przez operatora płatności elektronicznych.

6. Warunki płatności określone w ust. 4 obowiązują dla Zamawiających posiadających aktywne Konto zamawiającego.

7. W przypadku niedotrzymania warunków płatności:
a) w przypadku osób fizycznych będących konsumentami: umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu,
b) w przypadku przedsiębiorców Otelo ma prawo do obciążenia ustawowymi odsetkami za każdy dzień zwłoki w terminie zapłaty.

8. Zastrzeżenie dotyczące przedsiębiorców: odrębnie uzgodnione rabaty i terminy płatności staja się nieważne w przypadku, gdy Zamawiający nie zapłacił w terminie za wcześniejsze dostawy przedmiotu umowy. W takim przypadku Otelo jest upoważnione do wszczęcia postępowania windykacyjnego, sądowego lub pozasądowego postępowania układowego oraz postępowania upadłościowego. W przypadku braku zapłaty za wcześniejsze zamówienia, kolejne dostawy zamówionego przedmiotu umowy będą realizowane za przedpłatą w pełnej wysokości lub za pobraniem.

6 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Otelo jest zobowiązane do wydania zamówionego produktu w przypadku sprzedaży na rzecz konsumenta nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Za zgodą Zamawiającego Otelo uprawnione jest do częściowej realizacji zamówienia, jeżeli z obiektywnych przyczyn realizacja pozostałej części zamówienia może ulec przedłużeniu.

3. Realizacja zamówienia przedmiotu umowy dla produktów będących na stanie magazynu o wadze jednostkowej do 20 kg i równocześnie niebędących produktami płynnymi bądź niebezpiecznymi następuje w terminie 48 godzin (w dni robocze).

4. Termin realizacji zamówienia liczy się od daty potwierdzenia zamówienia.

5. W przypadku nieuregulowanych płatności przez Zamawiającego będącego przedsiębiorcą za wcześniejsze wysyłki, termin realizacji kolejnych zamówień jest niewiążący.

7 PRZEJĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZEDMIOT UMOWY – WYSYŁKA

1. Z chwilą wydania zamówionego produktu przechodzą na Zamawiającego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu.

2. Za chwilę wydania produktu poczytuje się moment przekazania rzeczy przewoźnikowi trudniącemu się przewozem produktów danego rodzaju.

3. Zamawiający jest zobowiązany do zbadania przesyłki w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, a w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

4. Jeżeli zamówiony produkt ma zostać przesłany do Zamawiającego będącego konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Zamawiającego z chwilą wydania rzeczy Zamawiającemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez Otelo przewoźnikowi, jeżeli Otelo nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Zamawiającego.

8 PRAWO WŁASNOŚCI

1. Zamawiający nabywa prawo własności przedmiotu umowy z datą zapłaty pełnej wartości przedmiotu umowy. Dotyczy to także w przypadku wcześniejszego wbudowania i zainstalowania przedmiotu umowy oraz także w przypadku zastawu lub zajęcia przedmiotu umowy.

2. W przypadku zajęcia lub zastawu przedmiotu umowy, Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Otelo o zaistniałej sytuacji.

3. W przypadku naruszenia umowy, a w szczególności braku zapłaty za przedmiot umowy, Otelo ma prawo odebrać przedmiot umowy, co nie stanowi wycofania się Otelo z umowy sprzedaży, chyba że nastąpiło ze strony Otelo pisemne odstąpienie od umowy sprzedaży.

4. W przypadku odbioru przedmiotu umowy przez Otelo zgodnie z ust. 3, Zamawiający jest zobowiązany udostępnić pełną dokumentację inwentaryzacyjną przedmiotu umowy.

5. Otelo jest uprawnione do żądania odpowiedniego wynagrodzenia za zużycie lub uszkodzenie rzeczy.

9 GWARANCJA

1. Otelo udziela na przedmiot umowy 12 miesięcznej gwarancji od daty sprzedaży. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

2. Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie zgłosić w formie pisemnej do Otelo wykryte w czasie gwarancji wady i braki przedmiotu umowy.

3. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady i braki z potwierdzoną ich zasadnością zostaną usunięte bezpłatnie przez Otelo.

4. Jakiekolwiek inne roszczenia Zamawiającego są wykluczone, w szczególności z tytułu utraconych korzyści, roszczenia z tytułu uszkodzeń majątku Zamawiającego, roszczenia z tytułu uszkodzeń w transporcie itp.

5. Otelo jest do dyspozycji Zamawiającego w zakresie wiedzy, informacji, rady w zakresie użytkowania przedmiotu umowy. Dotyczy to jednakże w przypadku odrębnych uzgodnień handlowych.

6. Gwarancja nie wyłącza oraz nie ogranicza możliwości skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady towaru.

10 RĘKOJMIA ZA WADY TOWARU

1. Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Otelo jest odpowiedzialne względem Zamawiającego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Otelo jest zwolnione z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Zamawiający wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

2. Zgodnie z art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przy sprzedaży na rzecz Zamawiającego będącego przedsiębiorcą odpowiedzialność Otelo z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

3. Dostarczenie produktu w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Otelo.

4. Otelo odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Zamawiającemu. W przypadku produktu używanego Otelo odpowiada z tytułu rękojmi za wady stwierdzone przed upływem roku od dnia wydania produktu Zamawiającemu będącemu konsumentem.

5. Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu do umowy, chyba że Otelo niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Otelo albo Otelo nie uczyniło zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

6. Zamawiający może zamiast zaproponowanego przez Otelo usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Otelo.

7. Zamawiający nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8. Zgłoszenie o wadach produktu należy przesłać drogą elektroniczną na adres otelo@otelo.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Otelo.

9. Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, produkt należy dostarczyć na adres siedziby Otelo.

10. Otelo odpowiada na zgłoszenie Zamawiającego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.

11. Otelo pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany produktu na nowy.

11 WYPOWIEDZENIE UMOWY, KARY UMOWNE

Za odstąpienie Zamawiającego będącego przedsiębiorcą od umowy z przyczyn nieleżących po stronie Otelo, Otelo zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy, a ponadto odszkodowanie na zasadzie art. 361 kodeksu cywilnego, przy czym wpłacone przedpłaty traktuje się jako wpłatę na poczet przedmiotowego odszkodowania.

12 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZY SPRZEDAŻY NA RZECZ KONSUMENTA

1. Zamawiającemu będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje prawo do dostąpienia od umowy zwartej na odległość bez podawania przyczyny.

2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia produktu w posiadanie przez Zamawiającego lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Otelo.

4. Do zachowania terminu określonego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

5. Otelo niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Otelo niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Zamawiającemu wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Otelo dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Zamawiający, chyba, że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Jeżeli Otelo nie zaproponowało, że samo odbierze produkt od Zamawiającego, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeżeli Zamawiający wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Otelo, Otelo nie jest zobowiązane do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Zamawiający ma obowiązek zwrócić rzecz Otelo lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Otelo niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Otelo zaproponowało, że samo odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

10. Zamawiający ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

11. Zwracany produkt należy dostarczyć na adres siedziby Otelo.

12. W razie odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. w stosunku do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a także w przypadku umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

13 ODSTĄPIENIE OD UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Zamawiającemu będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

2. Odstąpienie od umowy może zostać dokonane przez złożenie Otelo oświadczenia drogą elektroniczną na adres otelo@otelo.com.pl lub w formie pisemnej drogą pocztową na adres siedziby Otelo. Odstąpienie od umowy może nastąpić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. w przypadku umowy określonej w §2 ust. 1 lit. b oraz lit. c, Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Zamawiający może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej otelo@otelo.com.pl.

4. Otelo zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Zamawiającego postanowień niniejszego dokumentu.

5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Otelo usług świadczonych za pomocą Sklepu internetowego, Zamawiający jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres otelo@otelo.com.pl.

6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Zamawiającego (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. Reklamacja powinna być złożona w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie.

7. Reklamację rozpatruje Otelo w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

8. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 6 reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Otelo niezwłocznie powiadomi Zamawiającego.

14 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Otelo nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Zamawiającego błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Zamawiającego w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Otelo.

2. Otelo zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać praw Zamawiającego.

15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Otelo. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Otelo skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

2. Otelo zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego dokumentu. O zmianie Otelo powiadomi na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w niniejszym dokumencie. Zmiana postanowień nie ma zastosowania do Zamawiających, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji dokumentu.

3. Powyższe Ogólne Warunki Dostaw Otelo przyjmuje się, jako znane i zaakceptowane przez Zamawiającego przy każdym zamówieniu. 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego dokumentu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

4. Zamawiający będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Zamawiający może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Zamawiający będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Otelo za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego dokumentu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu zgodnie z siedzibą Otelo z zastrzeżeniem, iż w przypadku Zamawiającego będącego konsumentem według jego wyboru zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

6. Załączniki do niniejszego dokumentu stanowią jego integralną część.

odstąpieniu od umowy zgłoszenie reklamacyjne